Bài 11: Kiểu mảng

Hoài thịnh

viết chương trình pascal nhập mảng và sau đó xóa hết các phần tử âm trong mảng

Phía sau một cô gái
18 giờ trước (22:12)

program XoaPhanTuAm;

var

     arr: array[1..100] of integer;

     n, i, j: integer;

begin 

     write('Nhap so phan tu: ');

     readln(n); 

     for i := 1 to n do

     begin

          write('Nhap phan tu thu ', i, ': ');

          readln(arr[i]);

     end;  

     j := 0;

     for i := 1 to n do

     begin

          if arr[i] >= 0 then

          begin

               j := j + 1;

               arr[j] := arr[i];

          end;

     end;

     n := j;

     writeln('Mang sau khi xoa phan tu am:');

     for i := 1 to n do

     begin

          write(arr[i], ' ');

     end;

     readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoài thịnh
Xem chi tiết
an1114
Xem chi tiết
Benny
Xem chi tiết
Yeo Bang Yeong
Xem chi tiết
Khang Hoàng
Xem chi tiết
Ngọc Huỳnh
Xem chi tiết
Bé Thúy
Xem chi tiết
Sulann
Xem chi tiết
Ân Pham Hoang
Xem chi tiết