Ôn tập cuối năm

thư lê

trình bày cú pháp biến mảng?

Minh Le
15 tháng 3 lúc 22:56

Cú pháp khai báo biến mảng:

var <biến mảng> : array[<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu> ;

Cú pháp gọi biến: <biến mảng>[<giá trị>]; (Lưu ý:giá trị phải nằm trong khoảng đã khai báo)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vinh Bùi
Xem chi tiết
8G_4 Nguyễn Thu Hiền
Xem chi tiết
Khoa Phạm
Xem chi tiết
Nhuận Nguyễn
Xem chi tiết
Thế anh lã
Xem chi tiết
Thuy La
Xem chi tiết
Vãn Ninh 4.0
Xem chi tiết
Thánh Tiền
Xem chi tiết
An An Nguyễn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)