Toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc (Phan Hồng Giang)

Quoc Tran Anh Le

Toàn cầu hóa khác gì với giao lưu quốc tế?

Sự khác biệt của toàn cầu hóa so với giao lưu quốc tế: thể hiện ở sự xuất hiện “bùng nổ” của tiến trình này qua các lĩnh vực:

- Lĩnh vực thông tin: “Các xa lộ thông tin” trên toàn thế giới xuất hiện rất nhiều

- Lĩnh vực thương mại: Quá trình “tự do hóa thương mại” mở rộng nhanh chóng

- Lĩnh vực tin học, truyền thông: Sự sáp nhập của các công ty liên quốc gia

- Lĩnh vực kinh tế- tài chính: Sự nhất thể hóa ở các khu vực

- Lĩnh vực văn hóa: sự bùng nổ phương tiện truyền thông đại chúng và các ngành công nghiệp văn hóa

Bình luận (0)