Bài 12: Phép chia phân số

Nguyen Minh Thanh

Tính:
A = (1 - 1/10) : (1 + 1/10) : (1 + 1/11) : (1 + 1/12) : ... : (1 + 1/500)

Sahara
3 tháng 2 lúc 19:08

\(A=\left(1-\dfrac{1}{10}\right):\left(1+\dfrac{1}{10}\right):\left(1+\dfrac{1}{11}\right):\left(1+\dfrac{1}{12}\right):...:\left(1+\dfrac{1}{500}\right)\)
\(=\dfrac{9}{10}:\dfrac{11}{10}:\dfrac{12}{11}:\dfrac{13}{12}:...:\dfrac{501}{500}\)
\(=\dfrac{9}{10}\cdot\dfrac{10}{11}\cdot\dfrac{11}{12}\cdot\dfrac{12}{13}\cdot....\cdot\dfrac{500}{501}\)
\(=\dfrac{9}{501}=\dfrac{3}{167}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
dream
Xem chi tiết
dream
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn minh Đức
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Phương
Xem chi tiết
Quynh Nhu Le
Xem chi tiết
Nguyễn Công Nhật Minh
Xem chi tiết
Phạm Hoàng Anh Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Anh
Xem chi tiết
Diệp Chi
Xem chi tiết