Bài 10: Phép nhân phân số

hồ yến như

tính

1 + 5/3.5 + 5/5.7 + 5/7.9 +....+ 5/97.99

nhớ chú ý số 1 nhé mọi người lỡ đâu nhiều bạn vứt số 1 làm luôn phần phân số đấy

Não Gà
12 tháng 6 2020 lúc 14:28

1+\(\frac{5}{3.5}+\frac{5}{5.7}+\frac{5}{7.9}+...+\frac{5}{97.99}\)

=1+\(\frac{5}{2}.(\frac{1}{3}-\frac{1}{5})+\frac{5}{2}.(\frac{1}{5}-\frac{1}{7})+\frac{5}{2}.(\frac{1}{7}-\frac{1}{9})\)+...+\(\frac{5}{2}.(\frac{1}{97}-\frac{1}{99})\)

=1+\(\frac{5}{2}.(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+...+\frac{1}{97}-\frac{1}{99})\)

=1+\(\frac{5}{2}.(\frac{1}{3}-\frac{1}{99})\)

=1+\(\frac{5}{2}.\frac{32}{99}\)

=1+\(\frac{80}{99}\)

=\(\frac{179}{99}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Linh Giang 01181056...
Xem chi tiết
Nguyen Hang
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Quyên(lang thang)
Xem chi tiết
Minh Anh Đào
Xem chi tiết
Trúc Ngân Trần Nguyễn
Xem chi tiết
Trần Bình Phương Trâm
Xem chi tiết