Bài 4: Công chúa và người dẫn chuyện

Nguyễn Quốc Đạt

Tìm các danh từ chỉ người trong bài đọc Công chúa và người dẫn chuyện.

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 23:00

Tham khảo

Các danh từ chỉ người trong bài đọc Công chúa và người dẫn chuyện: Cô giáo, Giét-xi, công chúa, bạn, mẹ, vai dẫn chuyện.

 
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết