Bài 17. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965

Bastkoo

Theo em, thắng lợi tiêu biểu nào về quân sự của quân dân miền Nam giai đoạn 1960-1965 có ý nghĩa quyết định làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ?

Bastkoo
4 tháng 4 lúc 11:57

Phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”. Phong trào đô thị và phong trào nổi dậy phá “ấp chiến lược” tiếp tục phát triển mạnh. Đến tháng 6/1965, địch chỉ còn kiểm soát được 2.200 trong tổng số 16.000 ấp. Xương sống của “Chiến tranh đặc biệt” bị bẻ gãy. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ bị thất bại.

Bình luận (0)