Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại

Lê Hồ Duy Quang

Theo em, quan điểm của chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật trước Mác về phạm trù vật chất là đúng hay sai ? Giải thích vì sao.

Nguyễn Tố Quyên
13 tháng 3 2020 lúc 21:27
Các nhà triết học duy vật trước Mác trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm đã hết sức quan tâm giải quyết vấn đề cốt lõi là vật chất. Họ đưa ra những kiến giải khác nhau về vật chất và qua đó đã có những đóng góp hết sức quan trọng đối với lịch sử phát triển của triết học duy vật. Tuy nhiên tất cả họ đều mắc phải hạn chế lớn nhất là đã đồng nhất vật chất với vật thể hoặc một thuộc tính nào đó của vật thể, họ không thấy được sự tồn tại của vật chất gắn liền với vận động và họ không chỉ ra được biểu hiện của vật chất trong đời sống xã hội và chỉ đến khi triết học Mác xít xuất hiện thì phạm trù vật chất mới được giải quyết một cách khoa học.
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Feed Là Quyền Công Dân
Xem chi tiết
Trang
Xem chi tiết
Giải Nhỏ Cự
Xem chi tiết
Anh Bên
Xem chi tiết
Pham thi yen nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc
Xem chi tiết
TV Xàm
Xem chi tiết
C.K Louis
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Trâm
Xem chi tiết