Unit 10: Space travel

Mèo Méo

The traditional role of a husband is a ... of safety and security.

A. deliveryman  B. supporter  C. supply  D. provider

🍀🧡_Trang_🧡🍀
6 tháng 3 lúc 13:59

The traditional role of a husband is a ... of safety and security.

A. deliveryman  B. supporter  C. supply  D. provider

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN