Luyện tập tổng hợp

Thúy Ht Quỳnh

the entire city was....electricity last night-it was chaotic

a.no b. almost no c.hardly any d.without -> đáp án D nhưng tại sao lại chọn d

Ngố ngây ngô
28 tháng 5 2019 lúc 8:03

ta dùng loại trừ nè

a. was no, làm gì có was no, chỉ có was not thôi, nếu nghĩa là k có thì phải là there was no

b. như câu a

c. sai nốt

Ngố ngây ngô
27 tháng 5 2019 lúc 21:11

be without: không có

Dịch cả câu: toàn bộ thành phố đã không có điện tối qua - nó đã hỗn loạn


Các câu hỏi tương tự
nanako
Xem chi tiết
nanako
Xem chi tiết
nanako
Xem chi tiết
nanako
Xem chi tiết
nanako
Xem chi tiết
nanako
Xem chi tiết
nanako
Xem chi tiết
nanako
Xem chi tiết
nanako
Xem chi tiết