7D. Grammar

Nguyễn Quốc Đạt

SPEAKING Work in pairs. Which of these things has your partner done or experienced? Use Have you ever had your...? Ask follow-up questions if appropriate.

1 ears / pierce

2 hair / dye

3 email account / hack

4 phone / steal

5 portrait / paint

6 fortune / tell

A: Have you ever had your ears pierced?

B: Yes, I have. I had them pierced when I was fifteen.

Bài tham khảo

A: Have you ever dyed your hair?

B: No, I haven't dyed my hair before. How about you?

A: Yes, I have dyed my hair a few times. What about having your email account hacked?

B: Yes, unfortunately, I had my email account hacked once. It was a terrible experience.

A: Oh no, that must have been frustrating. How did you solve the issue? Did you change your password?

B: Yes, I did change my password and enabled two-factor authentication to prevent it from happening again.

A: Good idea. Have you ever had your phone stolen?

B: Yes, I had my phone stolen when I was traveling abroad. It was a nightmare because I lost all my contacts and important data.

A: That's terrible. Did you report it to the police?

B: Yes, I did, but unfortunately, I didn't get it back.

Tạm dịch

A: Bạn đã bao giờ nhuộm tóc chưa?

B: Không, tôi chưa nhuộm tóc trước đây. Còn bạn thì sao?

A: Có, tôi đã nhuộm tóc vài lần. Còn về việc tài khoản email của bạn bị hack thì sao?

B: Vâng, thật không may, tài khoản email của tôi đã bị hack một lần. Đó là một trải nghiệm khủng khiếp.

A: Ồ không, điều đó chắc hẳn đã khiến bạn bực bội. Làm thế nào bạn giải quyết vấn đề? Bạn đã thay đổi mật khẩu của bạn à?

B: Ừ, tôi đã thay đổi mật khẩu của mình và bật xác thực hai yếu tố để ngăn điều đó xảy ra lần nữa.

A: Ý kiến hay đấy. Bạn đã bao giờ bị mất cắp điện thoại chưa?

B: Có, tôi đã bị mất điện thoại khi đi du lịch nước ngoài. Đó là một cơn ác mộng vì tôi đã mất tất cả danh bạ và dữ liệu quan trọng.

Đ: Thật kinh khủng. Bạn đã báo cảnh sát chưa?

B: Vâng, tôi đã làm, nhưng thật không may, tôi đã không lấy lại được.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết