7C. Listening

Nguyễn Quốc Đạt

SPEAKING Work in pairs. Discuss the opinions in exercise 7. Do you agree with the affirmative or negative version? Give reasons.

A: I think / don't think rap artists are the best poets these days because...

Bài tham khảo

- I think rap artists are the best poets these days because they are able to convey powerful messages through their lyrics and use poetic devices such as alliteration, metaphor, and rhyme to create memorable verses.

(Tôi nghĩ các nghệ sĩ nhạc rap ngày nay là những nhà thơ giỏi nhất vì họ có thể truyền tải những thông điệp mạnh mẽ thông qua lời bài hát của họ và sử dụng các biện pháp thi ca như ám chỉ, ẩn dụ và gieo vần để tạo ra những câu thơ đáng nhớ.)

- I think writing poems for greeting cards would be a good job because it allows one to express creativity, play with words, and bring joy and comfort to others.

(Tôi nghĩ viết thơ cho thiệp chúc mừng sẽ là một công việc tốt vì nó cho phép một người thể hiện sự sáng tạo, chơi chữ và mang lại niềm vui và sự thoải mái cho người khác.)

- I think a good poem has to rhyme and make sense because it demonstrates the poet's mastery of language, structure, and meaning, and appeals to the reader's aesthetic and intellectual senses.

(Tôi nghĩ một bài thơ hay phải có vần điệu và có ý nghĩa vì nó thể hiện sự tinh thông về ngôn ngữ, cấu trúc và ý nghĩa của nhà thơ, đồng thời thu hút các giác quan thẩm mỹ và trí tuệ của người đọc.)

- I think learning poems by heart is a waste of time because it is an outdated and impractical form of education that does not enhance one's critical thinking, creativity, or career prospects.

(Tôi nghĩ học thuộc lòng các bài thơ là lãng phí thời gian bởi vì nó là một hình thức giáo dục lỗi thời và không thực tế, không nâng cao tư duy phản biện, khả năng sáng tạo hoặc triển vọng nghề nghiệp của một người.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết