7I. Culture

Nguyễn Quốc Đạt

SPEAKING Work in groups. Discuss the question.

What are the benefits which chidren's traditional games like to he can bring about?

Bài tham khảo

Traditional games like to he can bring numerous benefits to children. First and foremost, they encourage creativity and imagination as children learn to shape the dough into various figures and animals. This helps develop fine motor skills and hand-eye coordination as well. Additionally, traditional games provide a way for children to connect with their cultural heritage and learn about the history and traditions of their community. Playing these games can also promote socialization as children learn to share and work together to create their to he figurines. Finally, traditional games like to he offer a break from screens and technology, allowing children to engage in physical and tactile activities that promote mindfulness and relaxation.

Tạm dịch

Những trò chơi truyền thống như tò he có thể mang lại vô số lợi ích cho trẻ em. Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng khuyến khích sự sáng tạo và trí tưởng tượng khi trẻ học nặn bột thành nhiều hình và con vật khác nhau. Điều này giúp phát triển các kỹ năng vận động tinh và phối hợp tay-mắt. Ngoài ra, các trò chơi truyền thống cung cấp một cách để trẻ em kết nối với di sản văn hóa của chúng và tìm hiểu về lịch sử và truyền thống của cộng đồng chúng. Chơi những trò chơi này cũng có thể thúc đẩy xã hội hóa khi trẻ học cách chia sẻ và làm việc cùng nhau để tạo ra những bức tượng nhỏ của chúng. Cuối cùng, các trò chơi truyền thống như tò he mang đến sự thoát ly khỏi màn hình và công nghệ, cho phép trẻ em tham gia vào các hoạt động thể chất và xúc giác nhằm thúc đẩy sự lưu tâm và thư giãn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết