7B. Grammar

Nguyễn Quốc Đạt

SPEAKING Discuss this question.

Why is a perfect forgery worth less than an original work of art?

Bài tham khảo

A: Have you ever wondered why a perfect forgery is worth less than an original work of art?

B: Well, I think it's because an original work of art has historical and cultural significance that a forgery can never match.

A: That's true, but isn't it also because an original work of art has a unique quality and a personal touch that a perfect forgery can't replicate?

B: Yes, definitely. Plus, owning an original work of art is like owning a piece of the artist's legacy, which is priceless.

A: I see your point. It makes sense that a perfect forgery may have the same aesthetic value, but it lacks the emotional and intellectual connection that an original work of art provides.

Tạm dịch

A: Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một tác phẩm giả mạo hoàn hảo lại có giá trị thấp hơn một tác phẩm nghệ thuật gốc chưa?

B: Chà, tôi nghĩ đó là bởi vì một tác phẩm nghệ thuật gốc có ý nghĩa lịch sử và văn hóa mà một tác phẩm giả mạo không bao giờ có thể sánh được.

A: Điều đó đúng, nhưng không phải vì một tác phẩm nghệ thuật gốc có chất lượng độc đáo và dấu ấn cá nhân mà một tác phẩm giả mạo hoàn hảo không thể sao chép được sao?

B: Vâng, chắc chắn rồi. Thêm vào đó, việc sở hữu một tác phẩm nghệ thuật gốc cũng giống như sở hữu một phần di sản của nghệ sĩ, điều này là vô giá.

A: Tôi hiểu quan điểm của bạn. Điều hợp lý là một tác phẩm giả mạo hoàn hảo có thể có cùng giá trị thẩm mỹ, nhưng nó thiếu sự kết nối về mặt cảm xúc và trí tuệ mà một tác phẩm nghệ thuật gốc mang lại.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết