Bài 27. Phép nhân đa thức một biến

Quoc Tran Anh Le

Rút gọn biểu thức (x – 2) . (2x3 – x2 + 1) + (x – 2) x2(1 – 2x)

Kiều Sơn Tùng
19 tháng 9 lúc 0:59

(x – 2) . (2x3 – x2 + 1) + (x – 2) x2(1 – 2x)

= (x – 2). [(2x3 – x2 + 1) + x2(1 – 2x)]

= (x – 2). [2x3 – x2 + 1 + x2 . 1 + x2 . (-2x)]

= (x – 2) . (2x3 – x2 + 1 + x2 – 2x3)

= (x – 2) .1

= x – 2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)