Luyện tập tổng hợp

Alayna

Rewrite the sentences to focus attention on the "tô đậm" information 
1.The young boys and girls admired that film star years ago. 
=> 
=>

2. We first heard the news from my sister last night
=>
=> 

Đỗ Thanh Hải
29 tháng 3 2021 lúc 21:44

1.The young boys and girls admired that film star years ago. 

=> It was the young boys and girls who admired that film star years ago

=> It was the film star whom the young boys and girls admired years ago

2. We first heard the news from my sister last night
=> It was the news which we first heard from my sister last night
=> It was last night when we first heard the new from my sister

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn thị Phụng
Xem chi tiết
Nguyễn thị Phụng
Xem chi tiết
Hương Phạm
Xem chi tiết
Đặng Huỳnh Trâm
Xem chi tiết
Kim Taehyung
Xem chi tiết
hieu12
Xem chi tiết
Lan Trương (Lan Mèo)
Xem chi tiết
Nguyễn Hà My
Xem chi tiết
08 kieoanhtran
Xem chi tiết