7H. Writing

Nguyễn Quốc Đạt

Read Writing Strategy 2. In which paragraph (A-D) does the writer

1 describe the plot and characters?

2 mention something he/she liked?

3 give some background information about the book?

4 recommend the book?

Writing Strategy 2

1 Give your entry a logical structure. Divide it into paragraphs, each with its own focus.

2 The conclusion should restate the main idea given in the introduction, but using different words. It should also include a recommendation.

1.B           2.C          3.D          4.A          

1 describe the plot and characters?

(mô tả cốt truyện và các nhân vật?)

Thông tin: “It's set in the future in a place called Panem and it tells the story of Katniss, a sixteen-year-old girl who competes in the Hunger Games with eleven other children.”

(Nó lấy bối cảnh trong tương lai ở một nơi gọi là Panem và kể về câu chuyện của Katniss, một cô gái mười sáu tuổi tham gia Đấu trường sinh tử với mười một đứa trẻ khác.)

=> Paragraph B

2 mention something he/she liked?

(đề cập đến một cái gì đó anh ấy / cô ấy thích?)

Thông tin: “What I love about the book is the character of Katniss.”

(Điều tôi thích ở cuốn sách là nhân vật Katniss.)

=> Paragraph C

3 give some background information about the book?

(cung cấp một số thông tin cơ bản về cuốn sách?)

Thông tin: “Written by Suzanne Collins in 2006, it's sold millions of copies around the world and has been made into a film.”

(Được viết bởi Suzanne Collins vào năm 2006, nó đã bán được hàng triệu bản trên khắp thế giới và đã được dựng thành phim.)

=> Paragraph A

4 recommend the book?

(giới thiệu cuốn sách?)

Thông tin: “I absolutely love it and I'd definitely recommend it.”

(Tôi hoàn toàn thích nó và tôi chắc chắn sẽ giới thiệu nó)

=> Paragraph D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết