7I. Culture

Nguyễn Quốc Đạt

Read the text again and write True or False to the statements 1-5.

1. To he is creatively produced from a combination of flour and colour.

2. Sticky rice can make better dough for to he than rice.

3. To he products are mainly sold at village fairs.

4. Villagers can use to he as decorators.

5. To he is created as toys but it is edible.

.

1. To he is creatively produced from a combination of flour and colour.

(Tò he được sản xuất đầy sáng tạo từ sự kết hợp giữa bột và màu.)

Thông tin: “Besides making nice dough, the artist prepares natural colours,”

(Bên cạnh việc làm cho bột đẹp, nghệ sĩ chuẩn bị màu sắc tự nhiên,)

=> Chọn True

2. Sticky rice can make better dough for to he than rice.

(Gạo nếp có thể làm bột nhào cho tò he tốt hơn gạo.)

Thông tin: “The dough can be made from flour taken from ground rice or sticky rice, but the amount of sticky rice should be restricted to just 10 percent of the dough.”

(Bột có thể được làm từ bột lấy từ gạo xay hoặc gạo nếp, nhưng lượng gạo nếp chỉ nên hạn chế ở mức 10% khối lượng bột.)

=> Chọn False

3. To he products are mainly sold at village fairs.

(Sản phẩm tò he chủ yếu được bán tại các hội chợ làng.)

Thông tin: “The artists usually travel through villages or come to local fairs and festivals selling toys to children.”

(Các nghệ sĩ thường đi khắp các làng hoặc đến các hội chợ và lễ hội địa phương để bán đồ chơi cho trẻ em)

=> Chọn True

4. Villagers can use to he as decorators.

(Dân làng có thể sử dụng tò he như vật trang trí.)

Thông tin: “their artworks play an important role in folk decorations.”

(tác phẩm nghệ thuật của họ đóng một vai trò quan trọng trong trang trí dân gian)

=> Chọn True

5. To he is created as toys but it is edible.

(Tò he được tạo ra như là đồ chơi nhưng nó có thể ăn được.)

Thông tin: “Sometimes paint is used, but traditionally natural items are preferred because they will make safe edible toys.”

(Đôi khi sơn được sử dụng, nhưng các vật phẩm tự nhiên theo truyền thống được ưa chuộng hơn vì chúng sẽ tạo ra đồ chơi ăn được an toàn.)

=> Chọn True

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết