8H. Writing

Nguyễn Quốc Đạt

Read the task above. Make a paragraph plan and include brief notes for each of the four points in the task.

Paragraph 1: Giving reason for writing

Paragraph 2: First point in task

Paragraph 3: Second point in task

Paragraph 4: Third point in task

Paragraph 5: Fourth point in task

Paragraph 6: Requesting a reply

You are planning to visit York in the UK this summer with a friend from school and have been given a recommendation for a small hotel. Write a letter to the hotel in which you

• give information about who will be travelling and when.

• enquire about prices and availability.

• ask about the best way to get to the hotel using public transport.

• ask about suggested activities in the surrounding area.

Dàn bài tham khảo

Paragraph 1: Giving reason for writing

enquire about a visit at your hotel based on a recommendation

Paragraph 2: First point in task

- My friend and I

- this summer

Paragraph 3: Second point in task

- 3 nights: August 12th until August 15th this summer.

- ask for the prices and availability.

Paragraph 4: Third point in task

Are there any bus routes or is it easier to take a taxi?

Paragraph 5: Fourth point in task

recommendations for activities related to exploring the historical landmarks and cultural sites in York

Paragraph 6: Requesting a reply

I would be grateful if you could inform me of the details as soon as possible.

Tạm dịch

Đoạn 1: Nêu lí do viết thư

- hỏi về một chuyến thăm tại khách sạn của bạn dựa trên một đề nghị

Đoạn 2: Điểm đầu tiên trong nhiệm vụ

- bạn tôi và tôi

- mùa hè này

Đoạn 3: Điểm thứ hai trong nhiệm vụ

- 3 đêm: 12/08 đến 15/08 mùa hè này.

- yêu cầu giá cả và sẵn có.

Đoạn 4: Điểm thứ ba trong nhiệm vụ

- có tuyến xe buýt nào hay đi taxi dễ dàng hơn?

Đoạn 5: Điểm thứ tư trong nhiệm vụ

- đề xuất cho các hoạt động liên quan đến khám phá các địa danh lịch sử và văn hóa ở York

Đoạn 6: Yêu cầu trả lời

- Tôi sẽ biết ơn nếu bạn có thể thông báo cho tôi các chi tiết càng sớm càng tốt.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết