7E. Word Skills

Nguyễn Quốc Đạt

Read the Look out! box. Complete the dialogue with the correct indefinite pronouns.

Amelia: Are you doing 1____________ this weekend?

Jake: No, I'm not.

Amelia: Would you like to do 2____________ together, then? How about the cinema?

Jake: Not the cinema. There's 3____________ I want to see. Let's go 4____________ different for a change. We could see some live music.

Amelia: Is there 5____________ in town that has live music?

Jake: Yes - the Oxygen Arena. I can find the programme online. Wait a moment...

Amelia: Is 6____________ good playing?

Jake: There's 7____________ well-known, I'm afraid. But this band might be OK-Purple Dawn. They play hip hop.

Amelia: I'll ask James. He knows 8____________ about hip hop.

Bài hoàn chỉnh

Amelia: Are you doing 1 anything this weekend?

Jake: No, I'm not.

Amelia: Would you like to do 2 something together, then? How about the cinema?

Jake: Not the cinema. There's 3 nothing I want to see. Let's go 4 somewhere different for a change. We could see some live music.

Amelia: Is there 5 anywhere in town that has live music?

Jake: Yes - the Oxygen Arena. I can find the programme online. Wait a moment...

Amelia: Is 6 anyone good playing?

Jake: There's 7 no one well-known, I'm afraid. But this band might be OK-Purple Dawn. They play hip hop.

Amelia: I'll ask James. He knows 8 something about hip hop.

Tạm dịch

Amelia: Cuối tuần này bạn có làm gì không?

Jake: Không, tôi không.

Amelia: Vậy bạn có muốn làm việc gì đó cùng nhau không? Đi đến rạp chiếu phim thì sao?

Jake: Không phải rạp chiếu phim. Tôi không muốn xem gì cả. Hãy đi đến mộ nơi nào khác để thay đổi. Chúng ta có thể xem một số nhạc sống.

Amelia: Có nơi nào trong thị trấn có nhạc sống không?

Jake: Có - Đấu trường Oxy. Tôi có thể tìm thấy chương trình trực tuyến. Đợi một chút...

Amelia: Có ai chơi giỏi không?

Jake: Tôi e rằng không có người nổi tiếng. Nhưng ban nhạc này có thể là OK-Purple Dawn. Họ chơi hip hop.

Amelia: Tôi sẽ hỏi James. Anh ấy biết điều gì đó về hip hop.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết