7E. Word Skills

Nguyễn Quốc Đạt

Read the Learn this! box. Complete it with the words below. Use the article to help you.

affirmative          negative          plural          questions          singular

LEARN THIS! Indefinite pronouns

a We use indefinite pronouns beginning with some- in 1___________ sentences. We use pronouns beginning with any- in 2___________ sentences and 3___________

b Indefinite pronouns take a 4___________ verb form.

Nobody lives in that house.

c But if we refer back to everyone or everybody, we treat them as 5___________.

Everyone is here, aren't they?

Nguyễn Quốc Đạt
19 tháng 11 2023 lúc 18:39

LEARN THIS! Indefinite pronouns

a We use indefinite pronouns beginning with some- in 1 affirmative sentences. We use pronouns beginning with any- in 2 negative sentences and 3 questions

b Indefinite pronouns take a 4 singular verb form.

Nobody lives in that house.

c But if we refer back to everyone or everybody, we treat them as 5 plural.

Everyone is here, aren't they?

(LEARN THIS! đại từ bất định

a Chúng ta sử dụng các đại từ không xác định bắt đầu bằng some trong câu khẳng định. Chúng ta dùng đại từ bắt đầu bằng any- trong câu phủ định và câu hỏi

b Đại từ bất định chia dạng động từ số ít.

Không ai sống trong ngôi nhà đó.

c Nhưng nếu chúng ta gọi lại mọi người hoặc mọi người, chúng ta coi họ là số nhiều.

Mọi người đều ở đây, phải không?)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết