7C. Listening

Nguyễn Quốc Đạt

Read the Listening Strategy. Then listen to four short extracts and circle the correct implication: a or b.

 

1 a He wishes he hadn't gone to the gym.

   b He was much stronger in the past.

2 a She is a big fan of Robbie Williams.

   b She is not a big fan of Robbie Williams.

3 a He often tries food from other countries.

   b He rarely tries food from other countries.

4 a He does not like the jumper very much.

   b His sister does not usually buy him a birthday present.

1. b

2. a

3. b

4. a

b He was much stronger in the past.

(Anh ấy khoẻ khoắn hơn nhiều trong quá khứ.)

Thông tin: ....I was really surprised how little I can lift now. (Tôi đã rất bất ngờ khi mà hiện tại tôi chỉ có thể nâng được ít đến vậy.)

b She is not a big fan of Robbie Williams.

(Cô ấy không phải là một fan hâm mộ lớn của Robbie Williams.)

Thông tin: I went to see Robbie Williams in concert last weekend ... again! (Tôi đã đến xem Robbie Williams ở buổi hoà nhạc vào cuối tuần trước... một lần nữa!)

3 b He rarely tries food from other countries.

(Anh ấy hiếm khi thử đồ ăn từ các nước khác.)

Thông tin: We had Thai food because they wanted to try something different – and for once, I agreed!

(Chúng tôi đac ăn đồ Thái bởi vì chúng tôi muốn thử cái gì đó khác - và lần đầu tiên, tôi đã đồng ý!)

4 a He does not like the jumper very much.

(Anh ấy không thích cái áo len lắm.)

Thông tin: Unusual. Well, anyway ... (Sao mà thấy sai sai. Chà, dù sao thì...)

Bình luận (0)

Bài nghe: 

Speaker 1 I went to the gym last week. It was the first timein years! I tried lifting some weights and could only manage about 120 kilos. I know that would be a lot for most people, but for me ... well, I was really surprised how little I can lift now.

Speaker 2 I went to see Robbie Williams in concert last weekend ... again! It was in Manchester. He played some of his old songs and some of the songs from his new album. It was OK ... but even I had to admit that he wasn’t brilliant. Maybe he wasn’t feeling good.

Speaker 3 I went out for a meal with some friends last weekend. We had Thai food because they wanted to try something different – and for once, I agreed! And you know, it wasn’t too bad. A bit hot and spicy for me, but very tasty. I actually enjoyed it. I might try Indian some time ... perhaps.

Speaker 4 My sister called round and gave me my birthday present. It was a jumper, which was ... a surprise. She doesn’t usually buy me clothes. It’s quite a colourful jumper – red, blue and orange. Unusual. Well, anyway ... it was very kind of her to buy it for me.

Tạm dịch: 

Người nói 1 Tôi đã đi đến phòng tập thể dục vào tuần trước. Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm! Tôi đã thử nâng một vài cái tạ và chỉ cố gắng nâng được khoảng 120 kg. Tôi biết điều đó sẽ là nhiều đối với hầu hết mọi người, nhưng đối với tôi ... tôi thực sự ngạc nhiên về việc bây giờ tôi có thể nâng được ít như thế nào.

Người nói 2 Tôi đã đến xem buổi hòa nhạc của Robbie Williams vào cuối tuần trước ... một lần nữa! Đó là ở Manchester. Anh ấy đã biểu diễn một số bài hát cũ của mình và một số bài hát trong album mới của anh ấy. Cũng ổn... nhưng ngay cả tôi cũng phải thừa nhận rằng anh ấy không được tốt lắm. Có lẽ anh ấy cảm thấy không ổn..

Người nói 3 Tôi đã đi ăn với một số người bạn vào cuối tuần trước. Chúng tôi dùng đồ ăn Thái vì họ muốn thử một thứ gì đó khác biệt – và lần đầu tiên, tôi đồng ý! Và bạn biết đấy, nó không quá tệ. Một chút nóng và cay đối với tôi, nhưng rất ngon. Tôi thực sự rất thích nó. Tôi có thể thử tiếng Ấn Độ vào khi nào đó... có lẽ vậy.

Người nói 4 Em gái tôi gọi điện đến và tặng quà sinh nhật cho tôi. Đó là một cái áo len chui đầu, điều mà... thật bất ngờ. Em ấy không thường xuyên mua quần áo cho tôi đâu. Đó là một chiếc áo len sặc sỡ – màu đỏ, xanh dương và cam. Sao mà thấy sai sai. Chà, dù sao thì... em thật tốt bụng khi mua nó cho tôi.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết