7C. Listening

Nguyễn Quốc Đạt

Read and listen to the poem. Do you think its message is optimistic or pessimistic? What do you think the last line is telling us to do?

 

 

- The poem's message is pessimistic - it predicts life will get worse unless we make changes.

(Thông điệp của bài thơ khá tiêu cực - nó dự đoán một cuộc sống tồi tệ hơn nếu chúng ta không chịu thay đổi.)

- The last line encourages us to think about how to make these changes.

(Dòng cuối cùng cổ vũ chúng ta nghĩ đến việc làm thế nào để tạo ra sự thay đổi.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết