7I. Culture

Nguyễn Quốc Đạt

Put the following sentences A-C into the correct gaps 1-3. Then listen and check.

 

A It is for passion, not for money that the artists work.

B The eyes of a monkey, for example, can be made by adding two black peas.

C Despite the popularity of some modern forms of entertainment, children are still attracted to to he

1.B        2.C       3.A       

1. B

The artist may creatively use leaves or small twigs to make further decorations. [1] The eyes of a monkey, for example, can be made by adding two black peas.

(Người nghệ sĩ có thể sử dụng một cách sáng tạo những chiếc lá hoặc cành cây nhỏ để trang trí thêm. [1] Ví dụ, mắt khỉ có thể được tạo thành bằng cách thêm hai hạt đậu đen.)

2. A

The artists usually travel through villages or come to local fairs and festivals selling toys to children and their artworks play an important role in folk decorations. [2] It is for passion, not for money that the artists work.

(Các nghệ sĩ thường đi khắp các làng hoặc đến các hội chợ và lễ hội địa phương để bán đồ chơi cho trẻ em và các tác phẩm nghệ thuật của họ đóng một vai trò quan trọng trong trang trí dân gian. [2] Các nghệ sĩ làm việc vì đam mê chứ không phải vì tiền.)

3. C

to he artist can be found passionately creating little colourful toys for some young children. [3] Despite the popularity of some modern forms of entertainment, children are still attracted to to he.

(Người ta có thể thấy một nghệ sĩ đang say mê tạo ra những món đồ chơi nhỏ đầy màu sắc cho một số trẻ nhỏ. [3] Bất chấp sự phổ biến của một số hình thức giải trí hiện đại, trẻ em vẫn bị thu hút bởi nó.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết