Bài 29. Mô phỏng trong giải quyết vấn đề

datcoder

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Mô phỏng là quá trình tái hiện một hệ thống thực tế bằng cách sử dụng một mô hình tương tự như hệ thống thực tế.

B. Mô phỏng là một quá trình tạo ra một hệ thống thực tế hoàn toàn mới và không liên quan đến hệ thống thực tế ban đầu.

C. Mô phỏng chỉ được sử dụng trong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm kĩ thuật.

D. Việc đầu tư xây dựng một hệ thống mô phỏng luôn tiết kiệm chi phí hơn việc tạo mẫu hoặc thử nghiệm trong thực tế.

Người Già
10 tháng 5 lúc 22:26

Đáp án A. Vì: Mô phỏng thường là quá trình tạo ra một mô hình hoạt động giống như hệ thống thực tế để nghiên cứu, phân tích hoặc kiểm tra các tính năng và hiệu suất của hệ thống thực tế.

Việc sử dụng mô phỏng giúp tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc thử nghiệm trực tiếp trên hệ thống thực tế, đặc biệt là trong các tình huống rủi ro hoặc phức tạp.

Bình luận (0)