Toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc (Phan Hồng Giang)

Quoc Tran Anh Le

Phân tích tính thuyết phục của văn bản thông qua việc chỉ ra luận đề và triển khai các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của tác giả Phan Hồng Giang.

Tính thuyết phục của văn bản được thể hiện việc triển khai luận đề qua các luận điểm, lí lẽ và các dẫn chứng cụ thể, rõ ràng:

- Luận đề: Vấn đề toàn cầu hóa và những tác động, ảnh hưởng của toàn cầu hóa đối với văn hóa của dân tộc 

- Các luận điểm lớn của văn bản Toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc được triển khai theo trật tự logic và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau 

+ Luận điểm 1: Giới thiệu về quá trình toàn cầu hóa 

+ Luận điểm 2: Ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa và các tác động với đời sống, văn hóa 

+ Luận điểm 3: Đánh giá, nhận xét của tác giả về toàn cầu hóa 

- Để làm rõ tính thuyết phục của văn bản, phân tích qua phần 2 của văn bản viết về tác động của quá trình toàn cầu hóa với lĩnh vực văn hóa. Tác giả đã đưa ra lí lẽ: 

+ Khẳng định lĩnh vực chịu tác động hai mặt, dễ nhìn thấy nhất của quá trình toàn cầu hóa là lĩnh vực văn hóa

+ Chỉ ra ảnh hưởng tích cực của quá trình toàn cầu hóa với lĩnh vực văn hóa, từ đỏ nêu những thời cơ mà đất nước sẽ gặp

+ Chỉ ra ảnh hưởng tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa với lĩnh vực văn hóa: Đưa ra các dẫn chứng cụ thể về biểu hiện của vấn đề giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đang có nguy cơ bị xói mòn. Đồng thời, chỉ ra các tác động đáng lo ngại của quá trình toàn cầu hóa mà xã hội cần chú ý 

→ Các lí lẽ lô gích, chặt chẽ, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau; dẫn chứng thực tế sinh động, phong phú làm tăng tính thuyết phục với người đọc cho văn bản.

Bình luận (0)