Chục và đơn vị

Minh Lệ

Nói (theo mẫu):

animepham
26 tháng 3 lúc 19:12

loading...

Bình luận (0)
Komuro Tairoku
26 tháng 3 lúc 19:10

a/ 2 chục 4 đơn vị
b/ 5 chục 3 đơn vị
c/ 7 chục và 6 đơn vị
d/ 6 chục và 0 đơn vị

Bình luận (0)
Paoo Nqoccc
26 tháng 3 lúc 19:12

loading...

a.Số 24 gồm 2 chục và 4 đơn vị

b. Số 53 gồm 5 chục và 4 đơn vị

c. Số 76 gồm 7 chục và 6 đơn vị

d. Số 60 gồm 6 chục và 0 đơn vị

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 19:13
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ