Bài 8. Áp suất lỏng - Bình thông nhau

Kiệt Phạm

Một bình thông nhau hình chữ U, mỗi nhánh có tiết diện 5cm2 chứa nước có trọng lượng 10000N/m3, người ta đổ vào nhánh trái một lượng dầu có trọng lượng riêng 8000N/m3 thì thấy mực chất lỏng trong hai nhánh chênh lệch nhau một đoạn 8cm
a) Tính độ cao của cột dầu ở nhánh trái
b) Tính khối lượng dầu đã đổ vào nhánh trái

Nguyễn Thanh Hằng
18 tháng 3 2019 lúc 12:07

A B dầu nước

a/ Do trọng lượng riêng của dầu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước nên mực chất lỏng ở nhánh trái cao hơn

Xét áp suất tại 2 điểm A và B cùng nằm trên mặt phẳng đi qua mặt phân cách của dầu và nước

Ta có :

\(p_A=p_B\)

\(\Leftrightarrow d_d.h=d_n.\left(h-0,08\right)\)

\(\Leftrightarrow8000h=10000h-800\)

\(\Leftrightarrow10000h-8000h=800\)

\(\Leftrightarrow2000h=800\)

\(\Leftrightarrow h=0,4\left(m\right)\)

b/ Thể tích dầu đã rót vào là :

\(V=S.h=0,0005.0,4=0,0002\left(m^3\right)\)

Khối lượng dầu đã đổ vào nhánh trái là :

\(m=D.V=8000.0,0002=1,6\left(kg\right)\)

Vậy....

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Hắc Hàn Thiên Minz
Xem chi tiết
Đỗ Ngọc Dương
Xem chi tiết
bình an
Xem chi tiết
Giỏi Toán 8
Xem chi tiết
Đặng Ngọc Phương Nhung
Xem chi tiết
Nguyễn Đạt
Xem chi tiết
Trần Đăng Việt Hoàng
Xem chi tiết
trần khánh phương
Xem chi tiết
Corona
Xem chi tiết
Nguyễn Phạm Vũ Phong
Xem chi tiết