Violympic Vật lý 6

Hori

một bao gạo nặng 1,5 tạ, biết khối lượng của gạo là 1200kg/m3

tính trọng lượng, thể tích, trọng lượng riêng của bao gạo

Yến Nguyễn
Thiếu tá -
14 tháng 1 lúc 20:25

Tóm tắt:

m= 1,5 tạ = 150kg

D = 1200kg/m3

P = ?

V = ?

d = ?

Giải:

Trọng lượng của bao gạo:

P = 10.m = 10.150 = 1500N

Thể tích của bao gạo: 

\(V=\dfrac{m}{D}=\dfrac{150}{1200}=0,125m^3\)

Trọng lượng riêng của bao gạo:

d = 10.D = 10.1200 = 12000N/m3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN