Việt Bắc (Tố Hữu)

Quoc Tran Anh Le

“Mình”, “ta” trong bài thơ này là những ai? Dựa vào yếu tố nào trong văn bản và hoàn cảnh sáng tác của bài thơ để xác định điều đó?

- Trong bài thơ, đại từ “mình”, “ta” được sử dụng rất sáng tạo, biến hóa linh hoạt:

+ Trường hợp thứ nhất: mình chỉ những người cán bộ, ta chỉ người Việt Bắc 

(Mình về mình có nhớ ta/ Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng).

+ Trường hợp thứ hai: mình chỉ người Việt Bắc, ta chỉ người cán bộ

 (Ta về, mình có nhớ ta/ Ta về, ta nhớ những hoa cùng người).

+ Trường hợp thứ ba: mình chỉ cả người cán bộ và người Việt Bắc

 (Chữ mình thứ ba trong câu: Mình đi mình lại nhớ mình).

Bình luận (0)