Lesson Two

datcoder

Listen and say.

 

Người Già
18 tháng 1 lúc 21:55

What time is it? (Mấy giờ rồi?)

It's seven o'clock. (Bây giờ là bảy giờ.)

- We get up at seven o'clock in the morning. (Chúng tôi thức dậy lúc bảy giờ sáng.)

  What time do they get up? (Họ thức dậy lúc mấy giờ?)

  They get up at seven o'clock in the morning. (Họ thức dậy lúc bảy giờ sáng.)

- What time do you have lunch? (Bạn ăn trưa lúc mấy giờ?)

  I have lunch at one o'clock in the afternoon. (Tôi ăn trưa lúc một giờ chiều.)

- What time does he go to bed? (Anh ấy đi ngủ lúc mấy giờ?)

  He goes to bed at nine o'clock in the evening. (Anh ấy đi ngủ lúc chín giờ tối.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder