Hướng dẫn soạn bài Ca Huế trên sông Hương

wryyyyyyyyyyyyy

liệt kê các câu đặc biệt và nêu tác dụng trong văn bản "Ca Huế trên sông hương"

 


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN