Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

quangduy

Hỗn hợp X gồm C3H4; C2H4; và H2 có tỉ khối so với O2 bằng 17/28. Đun nóng X trong bình kín có Ni làm xúc tác, sau một thời gian thu đuợc hỗn hợp khí Y có thể tích 20,16 lít , Y làm mất màu vừa đủ 300 ml dung dịch Br2 2M. Khí đốt Y thấy tốn V lít khí O2. Xác định giá trị V. Biết trong hỗn hợp X, số phân tử khí C3H4 : số phân tử khí C2H4 = 3:5. Cá khí đo ở điểu kiện tiêu chuẩn.


Các câu hỏi tương tự
Thảo Ly
Xem chi tiết
Kaneki Ken
Xem chi tiết
Minh Nguyen
Xem chi tiết
Thủy Nguyễn
Xem chi tiết
Jung Eunmi
Xem chi tiết
Minh Nguyen
Xem chi tiết
the anh nguyen
Xem chi tiết
Minh Nguyen
Xem chi tiết
JakiNatsumi
Xem chi tiết