CHƯƠNG IV: OXI - KHÔNG KHÍ

Kim Taeyeon

Hỗn hợp khí A gồm CO và CH4 có thể tích khí 0,672 lít ( ở đktc).Tỉ khối của hỗn hợp A so vs hiđro là 12. Trộn 0,672 lít hỗn hợp A vs 4,48 lít không khí khô rồi thực hiện phản ửng đốt cháy , phản ứng xong làm lạnh để ngưng tụ hết hơi nước thì thu đc hỗn hợp khí X , Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, coi không khí khô gồm 20% thể tích khí oxi, 80% thể tích là khí nitơ < ở điều kiện này thì nitơ ko bị cháy.
a)Xác định phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp A
b)Xác định phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp A
c)Tính tỉ khối của hỗn hợp X so vs oxi

Hung nguyen
21 tháng 2 2017 lúc 13:49

a/ Gọi số mol của CO, CH4 lần lược là x, y

\(n_{hh}=\frac{0,672}{22,4}=0,03\)

\(\Rightarrow x+y=0,03\left(1\right)\)

Ta lại có: \(\frac{28x+16y}{x+y}=12.2=24\)

\(\Leftrightarrow3y-x=0\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) ta có hệ: \(\left\{\begin{matrix}x+y=0,03\\3y-x=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{\begin{matrix}x=0,0225\\y=0,0075\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\%CO=\frac{0,0225}{0,03}.100\%=75\%\)

\(\Rightarrow\%CH_4=100\%-75\%=25\%\)

c/ \(2CO\left(0,0225\right)+O_2\left(0,01125\right)\rightarrow2CO_2\left(0,0225\right)\)

\(CH_4\left(0,0075\right)+2O_2\left(0,015\right)\rightarrow CO_2\left(0,0075\right)+2H_2O\)

\(V_{O_2}=4,48.20\%=0,896\)

\(\Rightarrow n_{O_2}=\frac{0,896}{22,4}=0,04\)

Giả sử CO, CH4 phản ứng hết thì ta có:

\(\Rightarrow n_{O_2}=0,01125+0,015=0,02625< 0,4\)

Suy ra giả sử là đúng.

\(\Rightarrow n_{O_2\left(dư\right)}=0,04-0,02625=0,01375\)

\(\Rightarrow n_{N_2}=\frac{4,48.80\%}{22,4}=0,16\)

\(\Rightarrow n_{CO_2}=0,0225+0,0075=0,03\)

\(\Rightarrow A_{hhk}=\frac{0,01375.32+0,16.28+0,03.44}{0,01375+0,16+0,03}=30,63\)

\(\Rightarrow\)d(A/O2) = \(\frac{30,63}{32}=0,957\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
tút tút
Xem chi tiết
tút tút
Xem chi tiết
Lê Khánh Phú
Xem chi tiết
Dũng Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hoa
Xem chi tiết
Trần Văn Tuấn
Xem chi tiết
Lê Khánh Phú
Xem chi tiết
Thư Hầm
Xem chi tiết
Trần Thanh Thủy
Xem chi tiết