Bài 17. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965

Bastkoo

Hãy vẽ sơ đồ tư duy về những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa giai đoạn 1954 - 1965.

Bastkoo
4 tháng 4 lúc 11:56

Bình luận (0)