7F. Reading

Nguyễn Quốc Đạt

For questions 1-5, circle the correct answers (a–c).

1 Jessie Hemmons 'yarn bombed' the statue of Rocky because

a she wants people to take photos of it.

b she thinks too many tourists come and see it.

c she wants more people to go and see the paintings in the museum.

2 Why did Magda Sayeg knit a cover for the door handle of her shop?

a For her own amusement

b To attract customers

c Because someone passing the shop suggested it

3 Jessie thinks that yarn bombing is different from other forms of street art because

a its popularity has spread via the internet.

b it's temporary and soon disappears.

c it's less masculine.

4 What is the police's usual attitude to yarn bombing?

a They make it clear that it is against the law.

b They think that yarn bombers are strange people.

c They hardly ever try to arrest yarn bombers.

5 What is the writer's overall opinion of yarn bombing?

a The writer doesn't express a personal view.

b It's a more feminine version of graffiti.

c It deserves to be called 'art'.

1 Jessie Hemmons 'yarn bombed' the statue of Rocky because

(Jessie Hemmons ‘đan móc' tượng Rocky vì)     

a she wants people to take photos of it.

(cô ấy muốn mọi người chụp ảnh nó.)

b she thinks too many tourists come and see it.

(cô ấy nghĩ có quá nhiều du khách đến xem.)

c she wants more people to go and see the paintings in the museum.

(cô ấy muốn nhiều người đi xem tranh trong viện bảo tàng.)

Thông tin: “Jessie Hemmons knitted a bright pink jacket with the words 'Go see the art' on the statue of Rocky outside the Philadelphia Museum of Art because she hopes that more people will visit the gallery.”

(Jessie Hemmons đã đan một chiếc áo khoác màu hồng sáng có dòng chữ 'Đi xem nghệ thuật' trên bức tượng Rocky bên ngoài Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia vì cô ấy hy vọng rằng sẽ có nhiều người đến thăm phòng trưng bày hơn.)

Chọn c

2 Why did Magda Sayeg knit a cover for the door handle of her shop?

(Tại sao Magda Sayeg đan một tấm che cho tay nắm cửa của cửa hàng cô ấy?)

a For her own amusement

(Để giải trí cho riêng mình)

b To attract customers

            (Để thu hút khách hàng)  

c Because someone passing the shop suggested it

(Vì có người đi qua cửa hàng gợi ý)

Thông tin: “Magda Sayeg knitted a cover for her shop's door handle just for fun,”

(“Magda Sayeg đan một tấm che cho tay nắm cửa của cửa hàng cô ấy chỉ để cho vui,)        

Chọn a

3 Jessie thinks that yarn bombing is different from other forms of street art because

(Jessie nghĩ rằng đan móc len khác với các loại hình nghệ thuật đường phố khác bởi vì)

a its popularity has spread via the internet.

(sự phổ biến của nó đã lan rộng qua internet.)

b it's temporary and soon disappears.

(nó chỉ là tạm thời và sẽ sớm biến mất.)

c it's less masculine.

(nó ít nam tính hơn.)

Thông tin: “Jessie Hemmons believes that most street art is done by men and that yarn bombing is a more feminine activity.”

(Jessie Hemmons tin rằng hầu hết các tác phẩm nghệ thuật đường phố đều do nam giới thực hiện và việc đan móc bằng sợi là một hoạt động nữ tính hơn)

Chọn c

4 What is the police's usual attitude to yarn bombing?

(Thái độ thông thường của cảnh sát đối với vụ đánh bom sợi là gì?)

a They make it clear that it is against the law.

(Họ nói rõ rằng điều đó là vi phạm pháp luật.)

b They think that yarn bombers are strange people.

(Họ nghĩ rằng những kẻ đan móc len là những người kỳ lạ.)

c They hardly ever try to arrest yarn bombers.

(Họ hầu như không bao giờ cố gắng bắt giữ những kẻ đánh bom sợi.)

Thông tin: “the police have a relatively relaxed attitude towards yarn bombers and do not often view them as criminals.”

(cảnh sát có thái độ tương đối thoải mái đối với những kẻ đánh bom sợi và không thường coi họ là tội phạm.)

Chọn c

5 What is the writer's overall opinion of yarn bombing?

(Ý kiến chung của người viết về việc đan móc sợi len là gì?)

a The writer doesn't express a personal view.

(Người viết không bày tỏ quan điểm cá nhân.)

b It's a more feminine version of graffiti.

(Đó là một phiên bản graffiti nữ tính hơn.)

c It deserves to be called 'art'.

(Nó xứng đáng được gọi là 'nghệ thuật'.)

Tác giả không nêu ra quan điểm cá nhân.

Chọn a

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết