Toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc (Phan Hồng Giang)

Quoc Tran Anh Le

Em thích nhất đoạn văn nào trong văn bản? Vì sao?

Em thích nhất đoạn văn: “Chưa có thời nào trong lịch sử nước ta, sức lao động sáng tạo…. đã không còn là hiện tượng hiếm hoi” thuộc phần 2 viết về tác động của quá trình toàn cầu hóa đối với nền văn hóa truyền thống của đất nước.

Bằng những lập luận vô cùng chặt chẽ, logic cùng với những dẫn chứng thuyết phục, thực tế, cụ thể, tác giả đưa ra những lí lẽ về thực trạng của giá trị văn hóa truyền thống dân tộc đang bị tác động xói mòn mạnh mẽ bởi các tệ nạn xã hội hiện nay. Đó là lối sống thực sống, chạy theo vật chất, tôn thờ đồng tiền và coi nhẹ các giá trị đạo đức của cha ông ta. Đó là những buổi sinh hoạt văn hóa, lễ hội tới biểu diễn nghệ thuật cũng bị thương mại hóa hiện nay. Là hiện trạng lớp trẻ không biết phong tục truyền thống như hát dân ca. Là lối sống ăn chơi, xa hoa, không biết lao động. Qua những lời văn đầy tính chính luận, người đọc nhận thấy rõ ràng những ảnh hưởng tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa đến với đời sống văn hóa trong thời đại hiện nay của dân tộc ta.

Bình luận (0)