Bài 27. Máy tính và Khoa học dữ liệu

datcoder

Có thể thực hiện việc phân tích dữ liệu liên quan tới Dự án hệ gene người trên máy tính cá nhân thông thường hay không?

datcoder
10 tháng 5 lúc 21:31

Không, việc phân tích dữ liệu liên quan đến Dự án hệ gene người đòi hỏi nguồn tài nguyên tính toán mạnh mẽ hơn máy tính cá nhân thông thường.

Bình luận (0)