Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

MCPZ

cho trước 3 số dương a,b và c.Hãy mô tả thuật toán cho biết 3 số đó có thể là độ dài 3 cạnh của một tam giác hay không.
Input:

Output:

-Thuật toán ba số có là một cạnh của tam giác:

B1:
B2:

B3:kết thúc thuật toán

-Viết ct:

Program

Uses crt;

Var

Begin

     Clrscr;

    

 

End.

Yah PeuPeu
22 tháng 11 lúc 19:56
Thuật toán:B1. Nhập ba số dương a,b,cB2. Nếu a+b>c và b+c>a và c+a>b thì in ra màn hình a,b,c là ba cạnh của tam giác. Ngược lại in ra a,b,c không là ba cạnh của tam giác.B3. Kết thúc.Chương trình:var a,b,c: real;beginwriteln('Nhap ba canh lan luot: '); read(a,b,c);if (a<0) or (b<0) or (c<0) thenrepeatwriteln('Khong hop le. Nhap lai ba canh lan luot: '); read(a,b,c);until (a>0) and (b>0) and (c>0);if (a+b>c) and (b+c>a) and (c+a>b) then writeln('Ba so nay la do dai ba canh tam giac') else writel...
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
13. Thảo My 64
Xem chi tiết
ah reum
Xem chi tiết
....
Xem chi tiết
va le
Xem chi tiết
Uyển Lộc
Xem chi tiết
Lan Anh
Xem chi tiết
Phạm Thị Ngọc Châu
Xem chi tiết
Tại Rùa Hết
Xem chi tiết
Minh
Xem chi tiết
Clgt?
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)