Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Phương Anh Nguyễn Thị

Cho 8.4 gam Fe tác dụng với dung dịch chứa 14,6 gam HCl phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A và khí H2

a,Chất nào dư và dư bao nhiêu gam

b, Tính khối lượng FeCl2 thu được trong dung dịch A

c, Tính khối lượng à thể tích khí (đktc) H2 thu được 

 

Nguyễn Thị Minh Hương
26 tháng 8 2016 lúc 20:00

mFe= 8,4/56= 0,15 mol 

m HCl = 14,6/36,5=0,4 mol 

       PTHH:                Fe +2HCl →FeCl2 +H2

                       Bđ:    0,15   0,4             0     0          mol

                       Pứ:    o,15→0,3           0,15   0,15       mol

                       Sau pứ:0      0,1            0,15     0,15     mol 

a. HCl dư: m =0,1.36,5=3,65 g 

b. m FeCl= 0,15.127=19,05 g 

c. m H2 = 0,15.2= 0,3 g 

V H2= 0,15.22,4=3,36 (l)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Phương Anh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Phương Anh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Chi Trần
Xem chi tiết
Phương Anh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Phương Anh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Nguyen Khanh Linh
Xem chi tiết
Lê Hồ Phương Anh
Xem chi tiết
Trọng Nhân
Xem chi tiết
7a4 Bao Nhu
Xem chi tiết