Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Hòa An

cho 2 tia phân biệt không đối nhau Ox và Oy vẽ đường thẳng của a, a cắt hai tia đó tại A và B.Vẽ điểm M nằm giũa A và B.Vẽ tia OM là tia đối của OM

a. chỉ ra các đoạn thẳng trên hình

b. chỉ ra 3 điểm thẳng hàng trên hình

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 2022 lúc 23:04

a: OA,OB,OM,OM',MM'

b: M,O,M'

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Linh Đặng
Xem chi tiết
Hân Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Bảo Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Quang
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Ngọc Khánh Như Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Quang
Xem chi tiết