CHƯƠNG V: HIĐRO - NƯỚC

cho 15g Zn vào bình chứa dung dịch HCl nếu dùng toàn bộ khí vừa sinh ra để khử sắt 3 oxit dư thì sau phản ứng thu được bao nhiêu gam sắt

Mấy bn giúp mk với mai mk thi r

𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
11 tháng 6 2020 lúc 22:17

PTHH: \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\)

\(Fe_2O_3+3H_2\underrightarrow{t^o}2Fe+3H_2O\)

Ta có: \(n_{Zn}=\frac{15}{65}=\frac{3}{13}\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{H_2}=\frac{3}{13}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{Fe}=\frac{2}{13}mol\) \(\Rightarrow m_{Fe}=\frac{2}{13}\cdot56\approx8,62\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Duyênn
Xem chi tiết
Hoàng Duyênn
Xem chi tiết
Trịnh Trọng Khánh
Xem chi tiết
Coffee Gaming
Xem chi tiết
Xuân Trà
Xem chi tiết
Hoàng Duyênn
Xem chi tiết
Xuân Trà
Xem chi tiết
Hoàng Khánh Ly
Xem chi tiết
lê anh quân
Xem chi tiết