Chương III- Quang học

Phương Thu

Câu 8: Vật sáng AB có độ cao h được đặt vuông góc trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Điểm A cách thấu kính một khoảng d = 6cm. a) Dựng ảnh A’B’ của AB tạo bởi thấu kính hội tụ? (nêu cách vẽ và vẽ đúng tỉ lệ) . Hãy cho biết đặc điểm của ảnh ? b.Tính khoảng cách d’ từ ảnh tới quang tâm khi h = 4cm, h’ = 10cm và f = 12cm?


Các câu hỏi tương tự
Syngoc
Xem chi tiết
Phúc Nguyễn
Xem chi tiết
Chu Văn Long
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
Đình Trung Lê
Xem chi tiết
Donna Queen
Xem chi tiết
Heidi Alps
Xem chi tiết
Xin chào
Xem chi tiết
Mạnh Hùng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)