Unit 10: Space travel

Mèo Méo

Candidates are ... on their ability to think independently.

A. explored  B. checked  C. evaluated  D. witnessed

🍀🧡_Trang_🧡🍀
6 tháng 3 lúc 13:46

Candidates are ... on their ability to think independently.

A. explored  B. checked  C. evaluated  D. witnessed

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN