Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người (Hoàng Ngọc Hiến)

Quoc Tran Anh Le

Các lí lẽ và dẫn chứng mà tác giả nêu lên là những gì?

Lí lẽ và dẫn chứng mà tác giả nêu lên là

- Lí lẽ 1: Khoa học khó có thể nắm bắt được tâm lý con người 

→   Dẫn chứng: “Trong đời sống tâm hồn và tâm lí của con người ngày càng trở nên phức tạp, có những mảng, những lớp chiều sâu, những uẩn khúc chỉ có văn học và nghệ thuật mới soi thấu”

- Lí lẽ 2: Văn học có tác dụng to lớn và sâu sắc giúp cho con người hiểu được mình

→   Dẫn chứng: Câu nói của Bi- ê-lin-xki

- Lí lẽ 3: Văn học có chức năng giáo dục 

→   Dẫn chứng: Câu nói của triết gia Se-ne-ca

Bình luận (0)