Bài 23 - Biết nhận lỗi

datcoder

Bạn nào trong tranh đã biết nhận lỗi? Em đồng tình với bạn nào? Không đồng tình với bạn nào?

Người Già
3 tháng 2 lúc 14:27

Bạn ở hai tranh phía trên đã biết nhận lỗi và em đồng tình với hai bạn này. Không đồng tình với các bạn ở tranh phía dưới.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết