Luyện tập chung

Thảo Vương
4 phút trướca.x +5/ 2x2 3=5 /2b. 23/ 6: x -2/ 5=1/ 4
Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 3 lúc 10:47

a: \(\dfrac{x+5}{2x^2+3}=\dfrac{5}{2}\)

=>10x^2+15=2x+10

=>10x^2-2x+5=0

Δ=(-2)^2-4*10*5=4-200=-196<0

=>PTVN

b: =>23/6:x=1/4+2/5=5/20+8/20=13/20

=>x=23/6:13/20=23/6*20/13=230/39

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thảo Vương
Xem chi tiết
vu pham
Xem chi tiết
Lê Trần
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Vyy Deyyy
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Lê Trần
Xem chi tiết