Unit 1: Leisure Activities

Trần Tiểu Băng

1.It took me 1 hours to read the first chaper of this book(spent)

->

2.I have met him twice this month(second)

->

3.My group plans to establish an import business(up)

->

Trương Thị Hà Vy
24 tháng 11 2018 lúc 21:18

1,

\(\rightarrow\)It took me spent 1 hours to read the first chaper of this book.

2,

\(\rightarrow\)I have met him second twice this month.

3,

\(\rightarrow\)My group up plans to establish an import business

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Tiểu Băng
Xem chi tiết
Pikachu
Xem chi tiết
Cô nàng bí ẩn
Xem chi tiết
Quỳnh Như
Xem chi tiết
Cam Thi Ngan Hao
Xem chi tiết
Dương Thanh Ngân
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Na
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hiền Nga
Xem chi tiết
Dương Thanh Ngân
Xem chi tiết