Unit 7: The world of work

Trần Trung Hiếu

1 A find B design C typical D write 2 A wish B high C price D mind 3 A station B mistake C lane D many 4 A ready B break C ahead D dead 5 A said B wait C maid D sail 6 A breaking B great C steak D healthy 7 A cycle B bicycle C fly D skyscraper 8 A plane B narrow C station D brake 9 A lazy B date C hate D car 10 A said B wait C train D paid

Giúp , làm hộ , pls , pls ,  làm ơn

 

Sinh Viên NEU
3 tháng 2 lúc 13:32

1 C

2 A

3 D

4 B

5 A

6 D

7 B

8 B

9 D

10 A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hà Thái Phong
Xem chi tiết
trang
Xem chi tiết
Ngoc Bao
Xem chi tiết
33- lê Thuận quốc 7/2
Xem chi tiết
Kemmy
Xem chi tiết
nguyễn mai ka
Xem chi tiết
Kim Mẫn Trí
Xem chi tiết
Hà Huyền
Xem chi tiết
Quỳnh Mai
Xem chi tiết