Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Tuyết Nhi Melody
8 tháng 6 2017 lúc 21:12

Ta có : cosφ = RZ = RR2+(ωL−1ωC)2. Như vậy hệ số công suất của mạch điện phụ thuộc vào R, L, C ( linh kiện của mạch điện ) và ω ( tần số của điện áp đặt vào ).

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
8 tháng 6 2017 lúc 21:13

Đáp án đúng : C

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
8 tháng 6 2017 lúc 21:13

Đáp án đúng : B

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
8 tháng 6 2017 lúc 21:14

Để có hệ số công suất bằng 1 thì mạch phải xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

Tức là: Lω = 1ωC⇔ 2πf0L = 12Πf0Cf02 = 14Π2LC (1)

Với tần số f ta có: ZL = ωL = 2πfL = 8 và ZC = 1ωC = 12ΠfC = 6

Do đó: f2 = 86 . 14Π2LC (2)

Từ (1) (2): f0 = 32f < f.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
8 tháng 6 2017 lúc 21:16

Ta có:

UPQ = = 60 V

UPN = = 60 V

UPQ= UC = 60 V

Giải hệ 3 phương trình trên ta được:

UR = 30√3 V; UL = 30 V; UC = 60 V

Hệ số công suất: cosφ = = = = .

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
8 tháng 6 2017 lúc 21:17

Ta có: ω = 2πf = 2000π rad/s => ZL = ZC = 10 Ω. Do đó trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Nên ta có I = UR và hệ số công suất cosφ = 1.

Công suất: P = RI2 = U2R = 100230 ≈ 333 W

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN